128 Thida

141 Hangesho

154 Genbu

163 Gobaishi

174 Rinnunn

188&189 Chikurinshuu

222 Suisen

238 Iwakura

265 Shiranami

278 Taima

291 Sakugetsu